เครื่องดนตรีประเภทตีที่เกิดเสียงจากโลหะ
แบบฝึกหัดเรื่อง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่เกิดเสียงจากโลหะ
 

1หน้าที่หลักของระนาดเอกเหล็กคือข้อใด
บรรเลงเหมือนกับระนาดเอกแต่ไม่ใช่ผู้นำวง
บรรเลงเหมือนกับระนาดเอก และเป็นผู้นำวง
บรรเลงเป็นผู้นำวงสลับกับระนาดเอก
ถูกทุกข้อ

2หน้าที่หลักของระนาดทุ้มเหล็กคือข้อใด
บรรเลงเหมือนกับระนาดไม้ทุกอย่าง
บรรเลงเหมือนกับระนาดทุ้มไม้แต่ตีทำนองห่างๆ
บรรเลงเป็นผู้นำวงสลับกับระนาดเอก
ถูกทุกข้อ

3หน้าที่หลักของฆ้องวงใหญ่คือข้อใด
เป็นผู้นำวงเหมือนระนาดเอก
บรรเลงหยอกล้อเหมือนกับระนาดทุ้มไม้
ดำเนินทำนองหลัก เป็นหลักของวงปี่พาทย์
ถูกทุกข้อ

4หน้าที่หลักของฆ้องวงเล็กคือข้อใด
เป็นผู้นำวงเหมือนกับระนาดเอก
อยู่ในกลุ่มเครื่องนำมีหน้าที่บรรเลงทำนองแปร ลักษณะเสียงสูง
ดำเนินทำนองหลักเป็นหลักของวงปี่พาทย์
ถูกทุกข้อ

5 ชื่อเครื่องดนตรีที่ปรากฎในภาพคือข้อใด
ฆ้องวงเล็ก
ฆ้องวงใหญ่
ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุ้มเหล็ก

6ชื่อเครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพคือข้อใด
ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุ้มเหล็ก
ฆ้องมอญ
ฆ้องวงใหญ่

7ชื่อเครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพคือข้อใด
ฆ้องมอญวงใหญ่
ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก
ระนาดทุ้มเหล็ก

8ชื่อเครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพคือข้อใด
ฆ้องมอญวงใหญ่
ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก
ระนาดทุ้มเหล็ก

9 ชื่อเครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพคือข้อใด
ฆ้องวงใหญ่
ระนาดทุ้มเหล็ก
ฆ้องวงเล็ก
ฆ้องมอญ

10ชื่อเครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพคือข้อใด
ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก
ฆ้องหุ่ย ๗ ใบ (ฆ้องดึกดำบรรพ์)
ฆ้องมอญ

11ชื่อของเครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพคือข้อใด
ขิม
จะเข้จีน
ขิมเหล็ก
กู๊เจิ้ง

12หน้าที่หลักของฆ้องดึกดำบรรพ์ (ฆ้องหุ่ย ๗ ใบ ) คือข้อใด
ตีเป็นทำนองเพลง โดยตีตรงทำนอง ตามจังหวะใหญ่
ดำเนินทำนองหลัก เป็นหลักของวงปี่พาทย์
เป็นผู้นำวงเหมือนกับระนาดเอก
ถูกทุกข้อ

13หน้าที่หลักของเครื่องดนตรีที่ปรากฎในภาพคือข้อใด
บรรเลงเหมือนกับระนาดเอกแต่ไม่ใช่ผู้นำวง
บรรเลงเหมือนกับระนาดเอก และเป็นผู้นำวง
บรรเลงเป็นผู้นำวงสลับกับระนาดเอก
ถูกทุกข้อ

14 หน้าที่หลักของเครื่องดนตรีที่ปรากฎในภาพคือข้อใด
บรรเลงเหมือนกับระนาดทุ้มไม้แต่ตีทำนองห่างๆ
บรรเลงเป็นผู้นำวงสลับกับระนาดเอก
บรรเลงเหมือนกับระนาดไม้ทุกอย่าง
ถูกทุกข้อ

15 หน้าที่หลักของเครื่องดนตรีที่ปรากฎในภาพคือข้อใด
เป็นผู้นำวงเหมือนระนาดเอก
บรรเลงหยอกล้อเหมือนกับระนาดทุ้มไม้
ดำเนินทำนองหลัก เป็นหลักของวงปี่พาทย์
ถูกทุกข้อ

16หน้าที่หลักของเครื่องดนตรีที่ปรากฎในภาพคือข้อใด
บรรเลงทำนองแปร ในลักษณะเสียงสูง คู่กับฆ้องวงใหญ่
ดำเนินทำนองหลัก ในวงปี่พาทย์
มีหน้าที่เป็นผู้นำวง
ถูกทุกข้อ

17หน้าที่หลักของเครื่องดนตรีที่ปรากฎในภาพคือข้อใด
ดำเนินทำนองหลัก ในวงปี่พาทย์
ดำเนินทำนองหลัก เป็นหลักของวงปี่พาทย์
ตีเป็นทำนองเพลง โดยตีตรงทำนอง ตามจังหวะใหญ่
ถูกทุกข้อ