จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

คำถามเกี่ยวกับหน้าที่เครื่องดนตรีไทย

  

ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องกับแบบทดสอบ