ตัวโน้ต
แบบฝึกหัดเรื่อง ตัวโน้ตพยัญชนะที่ใช้ประกอบการเรียนดนตรีไทย
 

1ตัวโน้ตใดที่มี จุดวงกลมอยู่ด้านบน ตัวโน้ตนั้นมี ลักษณะเสียงอย่างไร
เสียงกลาง
เสียงต่ำ
เสียงสูง
ข้อ ก และ ค ถูก

2ตัวโน้ตใดที่มี จุดวงกลมอยู่ด้านล่าง ตัวโน้ตนั้นมี ลักษณะเสียงอย่างไร
เสียงกลาง
เสียงต่ำ
เสียงสูง
ข้อ ก และ ค ถูก

3 อักษรแทนเสียง ร และ ล ข้อใดอธิบายได้ถูก
ร แทนเสียง เร ส่วน ล แทนเสียง ลา
ร กับ ล สามารถใช้สลับกันได้
ล แทนเสียง เร ร แทนเสียงลา
ถูกทุกข้อ

4ท เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงโน้ตตัวใด
แทนเสียง ซี
แทนเสียง ที
แทนเสียง มี
ถูกทุกข้อ