เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานเหนือ

ให้นักเรียนเลือกชื่อเครื่องดนตรีให้ตรงกับภาพ

pin.jpg
ngin.jpg
mrakkabkab.jpg
can.jpg
ngisong.jpg
piputai.jpg
vote.jpg
kongsang.jpg
sawcuntyl .jpg
sawgabox.jpg
prang.jpg