ยินดีต้อนรับสู่การเรียนแบบ e-Learning วิชาดนตรีไทย

กลับหน้าหลัก
  e-Learning วิชาดนตรีไทย ม. ๔ e-Learning วิชาดนตรีไทย ม.๕

เรื่องที่๑
โน้ตดนตรีไทย
เรื่องที่ ๒
จังหวะดนตรีไทย
เรื่องที่ ๓
หลักการแบ่งประเภท
เรื่องที่ ๔
หน้าที่การบรรเลง
จังหวะสามัญ ประเภทของเครื่องดนตรีไทย หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย
จังหวะฉิ่ง
ลักษณะของโน้ตในห้องเพลง จังหวะหน้าทับ
เรื่องที่๕
เครื่องดนตรีไทยภาคกลาง
เรื่องที่ ๖
วงเครื่องสาย
เรื่องที่ ๗
วงปี่พาทย์
เรื่องที่ ๘
วงมโหรี
๑ ประเภทเครื่องดีด วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว วงปี่พาทย์ชาตรี (เครื่องเบา) วงมโหรีโบราณเครื่องสี่
๒ ประเภทเครื่องสี วงเครื่องสายเครื่องคู่ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องห้า วงมโหรีโบราณเครื่องสาม
๓ ประเภทเครื่องตี วงเครื่องสายผสม วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงมโหรีโบราณเครื่องห้า
-เกิดเสียงจากไม้ วงเครื่องสายปี่ชวา วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่ วงมโหรีโบราณเครื่องหก
-เกิดเสียงจากโลหะ ๑ วงปี่พาทย์เสภา
วงมโหรีโบราณเครื่องเก้า
-เกิดเสียงจากโลหะ ๒ วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงมโหรีโบราณเครื่องสิบ
-เกิดเสียงจากหนังสัตว์ ๑ วงปี่พาทย์ไม้นวม วงมโหรีโบราณ สมัย ร.๑-ร.๕
-เกิดเสียงจากหนังสัตว์ ๒ วงปี่พาทย์นางหงส์ วงมโหรีสมัยปัจจุบัน
๔ ประเภทเครื่องเป่า   วงปี่พาทย์มอญ วงมโหรีเครื่องเดี่ยว,เครื่องคู่,
เครื่องใหญ่
-ประเภทไม่มีลิ้น      
-ประเภทมีลิ้น    
เรื่องที่๙
วิธีใช้ วิธีรักษา เครื่องดนตรีไทย

เรื่องที่ ๑๐
ประเภทของเพลงไทยเดิม
เรื่องที่ ๑๑
องค์ประกอบของดนตรี
เรื่องที่ ๑๒
ดนตรีไทยที่ใช้ประกอบพิธี
เครื่องดีด ประเภทของเพลงไทยเดิม ๑.เสียง  
เครื่องสี ๑ ประเภทเพลงบรรเลงล้วน ๒.พื้นฐานจังหวะ  
เครื่องตี - เพลงโหมโรง ๓ ทำนอง  
เครื่องเป่า ความหมายของเพลงโหมโรง ๔ พื้นผิวของเสียง  
  - โหมโรงพิธีกรรม ๕ สีสันของเสียง  
  - โหมโรงเสภา ๖ คีตลักษณ์  
- เพลงหน้าพาทย์    
- เพลงเรื่อง    
- เพลงหางเครื่อง
- เพลงเดี่ยว
  ๒ประเภทเพลงขับร้อง
ประกอบการบรรเลง
   
- เพลงเถา
  - เพลงสามชั้น    
  -เพลงสองชั้น    
  -เพลงชั้นเดียว    
เพลงตับ
- ตับเรื่อง
- ตับเพลง
- เพลงออกภาษา
  - เพลงเกร็ด    
เรื่องที่๑๓
เครื่องดนตรีไทยภาคเหนือ
เรื่องที่ ๑๔
วงดนตรีภาคเหนือ
เรื่องที่ ๑๕
เครื่องดนตรีไทยภาคอีสานเหนือ
เรื่องที่ ๑๖
เครื่องดนตรีไทยภาคอีสานใต้
เครื่องดนตรีภาคเหนือ วงสะล้อ ๑ ประเภทเครื่องดีด ๑ ประเภทเครื่องดีด
  วงปี่จุม (ปี่ชุม) ๒ ประเภทเครื่องสี ๒ ประเภทเครื่องสี
  วงกลองตึ่งโนง(กลองแอว) ๓ ประเภทเครื่องตี ๓ ประเภทเครื่องตี
  วงกลองสะบัดชัย ๔ ประเภทเครื่องเป่า ๔ ประเภทเครื่องเป่า
  วงกลองมองเซิง    
  วงกลองปูเจ่    
  วงป๊าดก๊อง    
เรื่องที่๑๗
วงดนตรีภาคอีสาน
เรื่องที่ ๑๘
เครื่องดนตรีภาคใต้ไทยพุทธ
เรื่องที่ ๑๙
เครื่องดนตรีภาคใต้ไทยมุสลิม
เรื่องที่ ๒๐
วงดนตรีภาคใต้
วงดนตรีภาคอีสานเหนือ
๑ ประเภทเครื่องตี ๑ ประเภทเครื่องดีด วงดนตรีภาคใต้ไทยพุทธ
วงดนตรีภาคอีสานใต้
๒ ประเภทเครื่องเป่า ๒ ประเภทเครื่องสี วงดนตรีภาคใต้ไทยมุสลิม
    ๓ ประเภทเครื่องตี  
    ๔ ประเภทเครื่องเป่า  
เรื่องที่๒๑
ประวัติดนตรีไทย
เรื่องที่ ๒๒
วิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยสุโขทัย
เรื่องที่ ๒๓
วิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยอยุธยา
เรื่องที่ ๒๔ วิวัฒนาการ
ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์
แนวคิดที่ ๑ หลักฐานจารึก ๑ หลักฐานจารึก สมัยรัชกาลที่ ๑
แนวคิดที่ ๒ เครื่องดนตรีสมัยสุโขทัย ๒ เครื่องดนตรีสมัยอยุธยา สมัยรัชกาลที่ ๒
  วงดนตรีในสมัยสุโขทัย ๓ วงดนตรีในสมัยอยุธยา สมัยรัชกาลที่ ๓
  บทเพลงสมัยสุโขทัย วงเครื่องสาย สมัยรัชกาลที่ ๔
    วงมโหรี สมัยรัชกาลที่ ๕
    วงปี่พาทย์ สมัยรัชกาลที่ ๖
    ๔ บทเพลงสมัยอยุธยา สมัยรัชกาลที่ ๗
      สมัยรัชกาลที่ ๘
      สมัยรัชกาลที่ ๙
เรื่องที่ ๒๕
บุคคลสำคัญทางด้านดนตรีไทย
เรื่องที่ ๒๖
ประเพณีการไหว้ครู-ครอบครู
เรื่องที่ ๒๗
เพลงพื้นบ้าน - เพลงพื้นเมือง

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บรมเทพ    
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดุริยเทพ    
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีไหว้ครู    
สมเด็จพระเทพ เพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้คร    
พระประดิษฐ์ไพเราะ ความสำคัญของการไหว้ครู    
  พิธีครอบครู