ชมรมดนตรีไทยรุ่นที่ ๑

แก้ว ชื่อ ..........นามสกุล...........ชื่อเล่น    แก้ว
ต่ำแหน่งในวง      ขับร้อง
จบการศึกษา ม. 6  ปี    2546
ติว ชื่อ เบญญาทิพย์ นามสกุล มานะจิตต์    ชื่อเล่น ติว
ต่ำแหน่งในวง      ขับร้อง
จบการศึกษา ม. 4  ปี    2548
เตย ชื่อ ทิพย์ตะวัน นามสกุล อุชัย   ชื่อเล่น เตย
ต่ำแหน่งในวง      ขับร้อง
จบการศึกษา ม. 6 ปี   2549
ตรัย ชื่อ ตรัย นามสกุล . . . . .   ชื่อเล่น ตรัย
ต่ำแหน่งในวง    ขับร้อง
จบการศึกษา ม. 6 ปี   2551
นน ชื่อ ชานน นามสกุล ชาติพาณิชย์  ชื่อเล่น นน
ต่ำแหน่งในวง    ระนาดเอก
จบการศึกษา ม. 6 ปี   2549
พิมพ์ ชื่อ ศุภลักษ์ นามสกุล ศักดิ์เจริญ   ชื่อเล่น พิมพ์
ต่ำแหน่งในวง    ระนาดเอก
จบการศึกษา ม. 3 ปี   2548
เป็ก ชื่อ เลิศลักษณ์ นามสกุล นิระ   ชื่อเล่น เป๊ก
ต่ำแหน่งในวง    ระนาดทุ้ม
จบการศึกษา ม. 3 ปี   2546
กาย ชื่อ พชร นามสกุล วงศ์ใหญ่  ชื่อเล่น กาย
ต่ำแหน่งในวง    ระนาดทุ้ม , กลอง
จบการศึกษา ม. 4 ปี   2547
แป้ว ชื่อ ชนิศา นามสกุล กรึงไกร   ชื่อเล่น แป๊ว
ต่ำแหน่งในวง    ฆ้องวงใหญ่ ,ขลุ่ย
จบการศึกษา ม. 6 ปี   2551
ปิ๊ง ชื่อ รุจยา นามสกุล วรรณรัตต์   ชื่อเล่น ปิ๊ง
ต่ำแหน่งในวง    ฆ้องวงใหญ่ , จะเข้
จบการศึกษา ม. 6 ปี   2550
ปอ ชื่อ ณิจวิภา นามสกุล เรื่องตระกูล   ชื่อเล่น ปอ
ต่ำแหน่งในวง    ฆ้องวงเล็ก, ขิม
จบการศึกษา ม. 6 ปี   2551
ฮาย ชื่อ ณิชนันทน์ นามสกุล มีแก้วน้อย   ชื่อเล่น ฮาย
ต่ำแหน่งในวง    ซอด้วง
จบการศึกษา ป 6 ปี   2547
มีน ชื่อ สุภนาถ นามสกุล เจียมจิตวนิชา   ชื่อเล่น มีน
ต่ำแหน่งในวง    ซออู้
จบการศึกษา ป 6 ปี   2547
รี่ ชื่อ อัญมณี นามสกุล ศรีสุคนธ์   ชื่อเล่น เจอรี่
ต่ำแหน่งในวง    จะเข้
จบการศึกษา ป 6 ปี   2547
หญิง ชื่อ ขจิตราภรณ์ นามสกุล ชวาลีมาภรณ์   ชื่อเล่น หญิง
ต่ำแหน่งในวง    ขิม
จบการศึกษา ม 6 ปี   2551
ดอนน่า ชื่อ ธารทิพย์ นามสกุล ละออเอี่ยม  ชื่อเล่น ดอนน่า
ต่ำแหน่งในวง    ขิม , ฉิ่ง
จบการศึกษา ม 3 ปี   2547
แก้ม ชื่อ กรพร นามสกุล ชุติศิลป์  ชื่อเล่น แก้ม
ต่ำแหน่งในวง    ขิม , ระนาดทุ้ม
จบการศึกษา ม. 5 ปี   2550
จ๊อบ ชื่อ ภูริทัต นามสกุล หาปราโมทย์  ชื่อเล่น จ๊อบ
ต่ำแหน่งในวง    กลองแขก,ตะโพน
จบการศึกษา ม. 6 ปี   2549
โป้ง ชื่อ ภูมินันท์ นามสกุล พันธสี  ชื่อเล่น โป้ง
ต่ำแหน่งในวง    ขลุ่ยเพียงออ
จบการศึกษา ม. 6 ปี   2548