เพลงมอญดูดาว
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2

บรรทัดที่3

 

บรรทัดที่ 4บรรทัดที่ 5


บรรทัดที่ 6