ตัวโน้ต
โน้ตใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนดนตรี
ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อเสียงดนตรีให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน
และยังเป็นสัญลักษณ์ให้นักเรียน บันทึกบทเพลง เพื่อใช้เป็นการทบทวนด้วยตนเองได้

โน้ตตัวพยัญชนะ ที่ใช้เรียนดนตรีไทย มีสัญลักษณ์แทนเสียงดังนี้

ด แทนเสียง โด
มีจุดข้างบนหมายถึงเสียงโดสูง ดํ
มีจุดข้างล่างหมายถึงโดเสียงต่ำ ดฺ

ร แทนเสียง เร
มีจุดข้างบนหมายถึงเสียงเรสูง รํ
มีจุดข้างล่าง หมายถึงเสียง เรต่ำ รฺ

ม แทนเสียง มี

มีจุดข้างบนหมายถึงเสียงมีเสียงสูง มํ

มีจุดข้างล่างหมายถึงเสียงมีเสียงต่ำ มฺ


ฟ แทนเสียง ฟา
มีจุดข้างบนหมายถึงเสียงฟาสูง ฟํ
มีจุดข้างล่างหมายถึงฟา เสียงต่ำ ฟฺ

ซ แทนเสียง ซอล
มีจุดข้างบนหมายถึงเสียงซอล สูง ซํ
มีจุดข้างล่างหมายถึงซอล เสียงต่ำ ซฺ

ล แทนเสียง ลา
มีจุดข้างบนหมายถึงเสียงลาสูง ลํ
มีจุดข้างล่างหมายถึงลาเสียงต่ำ ลฺ

ท แทนเสียง ที
มีจุดข้างบนหมายถึงเสียงที สูง ทํ
มีจุดข้างล่างหมายถึงที เสียงต่ำ ทฺ

ห้องเพลงที่ใช้บันทึก

๑ . หนึ่งบรรทัดมี แปด ห้องเพลง

๒. หนึ่งห้องเพลง มี สี่ตัวโน้ต (ขั้นพื้นฐาน)

๓ . ใช้เส้นน้อยแทน ตัวโน้ตในห้อง  

* โน้ตใน ๑ ห้องเพลงสามารถมีมากกว่า ๔ ตัวโน้ตได้ เป็นการอ่านโน้ตขั้นสูง *

 เทคนิคการอ่านโน้ตของดนตรีไทย

๑. เคาะจังหวะสามัญ (จังหวะอย่างสม่ำเสมอ แบบ ช้า )

๒. ตัวโน้ตที่ ๔ ของห้องจะอ่านพร้อมจังหวะเคาะ

 การอ่านโน้ตแบบต่างๆ

๑.แบบหนึ่งตัวโน้ต
โน้ตตัวที่ สี่อ่านพร้อมจังหวะเคาะ (ตรงจังหวะ)


โน้ตตัวที่หนึ่งอ่านหลังจังหวะเคาะ (ลักจังหวะ)


 

๒.แบบสองตัวโน้ต
โน้ตตัวที่สองและตัวที่สี่อ่านจบพร้อมจังหวะเคาะ (ตรงจังหวะ)


 

 โน้ตตัวที่สองและสามอ่านจบก่อนจังหวะเคาะ (ลักจังหวะ)
 

 โน้ตตัวที่หนึ่งและสองอ่านจบก่อนจังหวะเคาะ (ลักจังหวะ)  
 

  โน้ตตัวสามและสี่อ่านจบพร้อมจังหวะเคาะ (ตรงจังหวะ) 

๓.แบบสามตัวโน้ต
โน้ตตัวที่สองสามและตัวที่สี่อ่านจบพร้อมจังหวะเคาะ (ตรงจังหวะ) 

 โน้ตตัวที่หนึ่งสองและสามอ่านจบก่อนจังหวะเคาะ (ลักจังหวะ)
 

 โน้ตตัวที่หนึ่งสามและตัวที่สี่อ่านจบพร้อมจังหวะเคาะ (ตรงจังหวะ)
 

โน้ตตัวที่หนึ่งสองและตัวที่สี่อ่านจบพร้อมจังหวะเคาะ (ตรงจังหวะ)
 

๔.แบบสี่ตัวโน้ต
โน้ตตัวที่หนึ่งถึงตัวที่สี่อ่านจบพร้อมจังหวะเคาะ (ตรงจังหวะ) 

 

* การอ่านโน้ต นักเรียนจะต้องใช้เสียงอ่านให้มีระดับเสียงที่แตกต่างกัน ลดหลั่นหรือสูงขึ้นไปตามเสียงโน้ตนั้น จะไม่อ่านโน้ตทุกตัวในระดับเสียงเดียวกัน*